Tijdens het seminar zijn er twee rondes ‘Collega’s Aan het Woord’ (CAW). U kunt ter plekke bepalen bij welke CAW’s u wilt aansluiten. Hieronder vindt u de beschrijving van de verschillende sessies.

Ronde 1

Nynke Jo Smit, Ad Scheepers (Erasmus Universiteit Rotterdam) & Cathelijn Waaijer (Universiteit Leiden)

Onze bestuurders worstelen vaak met vragen omtrent de kwaliteit en impact van het onderzoek aan hun instelling, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk. Hoe ondersteunen wij hen het beste in de keuzes die zij maken? Voorzien we hen van kwalitatieve informatie en zo ja, welke? Of kijken we meer naar kwantitatieve informatie? Naast deze vraag speelt nog een tweede vraag: over hoeveel aspecten rapporteren we? Is dat een aspect of geven we een beeld met meerdere indicatoren? Bij het eerste lopen we het risico op oversimplificatie; bij het tweede het risico van nodeloos veel informatie en het feit dat iedereen dan wel ergens heel goed in is.

Domien Wijsbroek (Haagse Hogeschool)

De NSE gaat over studenttevredenheid. Doordat de Engelse versie van de NSE, de NSS daar is opgenomen in het ‘Teaching Excellence Framework’ bepaalt de NSS daar mede het collegegeld. Niet alleen leidde dit tot een boycot en het verbranden van NSS-materiaal op de campus van keurige studentensteden als Oxford en Cambridge. Er wordt ook serieus onderzoek gedaan naar wat studenttevredenheid nu precies is. Wat meten we eigenlijk? Zegt studenttevredenheid iets over onderwijskwaliteit?
100 dagen hogeschool, een instrument van de G5-hogescholen vraagt eerstejaarsstudenten naar ervaringen in hun eerste periode bij hun opleiding. Het gaat om factoren die beïnvloedbaar zijn door de opleiding en waarvan we weten of vermoed wordt dat ze een relatie hebben met studiesucces. Een behoorlijk deel van het studiesucces van de student kan verklaard worden met 100 dagen.

Daniël Drittij (Vrije Universiteit)

Bij de VU verwerkt ons team jaarlijkse honderden evaluaties en tentamens, waarbij er soms maatwerk rapportages gewenst zijn, maar vanwege de aantallen snelheid en efficiëntie ook van belang is.

Waar we voorheen veel met excel-mallen werkten en handmatig veel checks op de data moesten uitvoerden, zijn we steeds meer met R-scripts in combinatie met R-Markdown gaan werken.

Afgelopen jaar hebben we de verwerking van de multiple-choice tentamens via een R-script geautomatiseerd, waarbij we fouten in de data sneller opsporen, de verwerkingstijd verkort hebben en toch meer maatwerk in de rapportagevorm kunnen leveren.

De methodiek en ervaring die we daarin hebben opgedaan gebruiken we bij steeds meer rapportages waarin onderwijsevaluatie- of tentamendata door ons wordt verwerkt.

Marcel Tillema en Judith Scheele (VH)                

De presentatie van de VH zal gaan over ontwikkelingen die het informatiebeleid van de Vereniging Hogescholen raken (AVG, sectorakkoord, informatierol DUO) en de inrichting van het sectordashboard hbo.

Download hier de presentatie.

Ronde 2

Anja van den Broek (ResearchNed)

Gewogen loting bij toelating tot numerus fixus opleidingen is per 2017-2018 afgeschaft. Opleidingen met een capaciteitsbeperking zijn sindsdien zelf verantwoordelijk voor het selecteren van studenten. Met de selectie streven opleidingen naar een studentenpopulatie die garant staat voor een goede studievoortgang, goede resultaten en weinig uitval. Uit onderzoek blijkt echter dat opleidingen niet onverdeeld gelukkig zijn met het verloop en de uitkomst van hun selectieprocedures. Men spreekt er zelfs van dat ‘selectie heeft geleid tot een studentenpopulatie die voor een groot deel bestaat uit slimme witte meisjes’ en dat ‘de diversiteit van de studentenpopulatie afneemt’. Opleidingen worstelen met het toetsen van ‘softe’ criteria zoals sociaal-communicatieve vaardigheden en motivatie. Laat staan dat men in staat is het ‘groeipotentieel’ van de toekomstige student vast te stellen. Bovendien geldt voor een aantal opleidingen dat na een intensief selectietraject niet alle plekken worden opgevuld. Door het vroege tijdstip van aanmelden en dubbele aanmeldingen schrijven niet alle geselecteerde kandidaten zich uiteindelijk in. Dit alles roept de vraag op: hoe wenselijk is (decentrale) selectie eigenlijk?

ResearchNed verrichtte in opdracht van OCW twee grootschalige onderzoeken naar de ervaring van studenten met selectie en naar de uitkomsten van selectie. Daarbij is specifiek stilgestaan bij de toelatingskans van bepaalde groepen. In een overzichtsstudie die ResearchNed dit jaar, gefinancierd door NRO, verrichtte over toegankelijkheid en selectie in het wetenschappelijk onderwijs zijn selectiecriteria en selectie-instrumenten kritisch onder de loep genomen. In een interactieve presentatie gaat Anja van den Broek met u in gesprek over de wenselijkheid en onwenselijkheid van selectie en het effect van selectie op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en de diversiteit van de studentenpopulatie.

Jeroen van den Tillaart (UvA)

Van tijd tot tijd borrelt de vraag op of er niet een genderbias zit in de manier waarop studenten hun docenten beoordelen in de vakevaluaties. De wetenschappelijke literatuur geeft op dit punt geen eenduidig antwoord: empirisch onderzoek wijst in verschillende richtingen. Voor de afdeling IR van de UvA vormde dit de reden om eens na te gaan hoe het staat met sekseverschillen in docentbeoordelingen in de UvA-vakevaluaties. In de presentatie gaan we in op de verschillen in beoordeling van mannelijke en vrouwelijke docenten door studenten (n = 128.377): hoe groot zijn ze en waarmee zouden deze verschillen kunnen samenhangen? Tot slot lichten we toe hoe de resultaten verspreid zijn binnen de UvA.

Download hier de presentatie.

Reinout van Brakel en Rahul Thorat (VSNU)

De VSNU heeft in het Sectorakkoord met OCW afgesproken een permanent landelijk overzicht te geven van kerngegevens over onderwijs, onderzoek en impact.

Dit zogenaamde “sectordashboard” zal een breed beeld geven van relevante gegevens over het hoger onderwijs. De teamleden van de VSNU zullen de deelnemers van het seminar informeren over het project. Daarbij komt aan bod hoe we de inventarisatie van bestaande gegevens (meer dan 1000 “indicatoren”) uit het hoger onderwijs hebben aangepakt. We lichten toe hoe we vanuit deze longlist samen met de universiteiten tot een  overzichtelijke lijst per beleidsdomein willen komen. Verder wisselen we graag van gedachten hoe we sectordashboard optimaal kunnen laten aansluiten bij de technologische ontwikkelingen en bestaande datahuishouding van de universiteiten.