14/06/2000

Naam, zetel en definities.

Artikel 1  
     
1. De vereniging draagt de naam:  
  Dutch Association for Institutional Research  
  De vereniging kan ook gebruik maken van de verkorte naam: DAIR.  
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam  

 

Doel.

Artikel 2.
 
1. De vereniging heeft ten doel:
  a. het bevorderen van de professionele ontwikkeling van haar leden;
  b. het bevorderen van de ontwikkeling van de institutional-researchprofessie in het hoger onderwijs;
  c. het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse universiteiten en
      hogescholen op het terrein van de institutionele research, en voorts al hetgeen met het
      vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of  daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
      ruimste zin.

 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het ograniseren van bijeenkomsten en
  seminars voor leden en geïnteresseerden, het instandhouden van geëigende vormen van
  communicatie en informatieuitwisseling.

 

3. In de statuten wordt verstaan onder:
  vereniging   : Dutch Association for Institutional Research;
  bestuur        : het bestuur van de vereniging;
  leden            : natuurlijke meerderjarige personen die zich betrokken voelen bij en bijzonder
                          interesse hebben in het vakgebied;
  ereleden      : zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de
                          algemene vergadering als zodanig  zijn benoemd;
  donateurs    : natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn
                           toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het
                           bestuur vastgestelde minimumbijdrage te storten.

Leden.

Artikel 3.
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of
  leden worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt
2. Gewone leden zij zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde.

 

Toelating.

Artikel 4.
1. Aanmelding als lid geschiedt:
  a. door schriftelijke aanmelding, al dan niet ter gelegenheid van betaling van de jaarlijkse bijdrage of
  b. schriftelijk bij het bestuur in het geval ontheffing wordt verzocht tot het betalen van de jaarlijkse
       bijdrage als bedoeld in artikel 7 lid 2.
   
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

 

Donateurs.

Artikel 5.
   
1. De vereniging kent ook donateurs.
   
2. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke haar bij of krachtens deze
  statuten zijn toegekend of toegezegd.
3. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging of door de
  donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dta bij opzegging door de donateur
  de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
   

 

Ledenregister.

Artikel 6.
   
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden  
zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het bestuur bekend is.  

 

Jaarlijkse bijdragen.

Artikel 7.
   
1. De hoogte van de jaarlijks door de leden te betalen bijdrage zal jaarlijks door de algemene
  vergadering worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
  verschillende bijdrage betalen.
  Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van een jaarlijkse bijdrage.
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan leden geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen tot het
  betalen van een bijdragen

 

Beëindiging lidmaatschap.

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.

 

2. Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.

 

3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk:
  a. indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
  b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten  
       voortduren.  

 

4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden.
  Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, waarbij een
  opzegtermijn van ten minste vier weken in acht genomen moet worden genomen. In afwijking
  van het vorenstaande kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien
  van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede
  binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
  andere rechtsvorm of tot fusie.
  Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval van
  wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
   
5. Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met de
  statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
  wijze benadeelt.

 

6. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en een
  besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het berokken
  lid. Hem staat binnen een maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de
  algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
  geschorst.

 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse
  bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Bestuur.

Artikel 9.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen en wordt door de algemene vergadering uit de
  leden benoemd.
2. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie personen bestaat blijft het niettemin bevoegd onder
  gehoudenheid zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin in die
  vacature(s) wordt voorzien.
3. Bestuurders worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste tien leden.
4. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een
  penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden
  gecombineerd.
5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie jaar.
6. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast waarbij, zo mogelijk, jaarlijks ten minste een
  bestuurder aftreedt. Aftredende bestuurders zijn slechts één keer herbenoembaar.
7. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

 

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 10.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van
  overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
  aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
  medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
  een schuld van een ander verbindt.
  het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit lid kan tegen derden worden ingeroepen.
   

 

Vertegenwoordiging.
Artikel 11.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met hetzij
  de secretaris hetzij de penningmeester.
2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders
  wordt zij vertegenwoordigd door de persoon of de personen daartoe – al dan niet jaarlijks – door
  de algemene vergadering aan te wijzen.

 

Commissies.

Artikel 12.

1. Het bestuur kan zich voor bijzondere werkzaamheden laten bijstaan door een of meer commissies.
2. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
3. De commissies verrichten hun werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
   

 

Boekjaar.

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van een september tot en met eenendertigaugustus van het
  jaar daarop.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de
  werkzaamheden van de vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
  behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te
  allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Door het bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat
  van baten en lasten van de vereniging opgemaakt en op papier gesteld. Deze stukken worden
  door de penningmeester voorbereid.
4. Het bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere
  gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
   

 

Algemene vergadering.
Artikel 14.

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in een centraal gelegen gemeente in Nederland.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar behoudens verlenging van deze
  termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering –
  gehouden.
3. In de jaarvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over zijn in het afgelopen boekjaar
  gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring
  aan de algemene vergadering over. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de
  algemene vergadering strekt het bestuur tot decharge voor zijn beleid voorzover dat uit die
  stukken blijkt.
4. De vereniging kan aan een accountant opdracht geven tot onderzoek van de balans en de staat van
  baten en lasten. Tot het verlenen van die opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze
  daartoe niet over dan is het bestuur daartoe bevoegd. De door het bestuur verleende opdracht kan
  door de algemene vergadering worden ingetrokken.
5. Indien omtrent de getrouwheid van de balans en de staat van baten en lasten niet een verklaring
  van een accountant wordt overgelegd benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie
  van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie
  onderzoekt de hiervoor bedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van
  haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
  door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen
  en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 

Andere algemene vergaderingen.
Artikel 15.

1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
2. Voorts is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet
  langer dan vier weken, indien ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden dit
  schriftelijk verzoekt. Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft
  gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

 

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 16.

Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur onverminderd het bepaalde in  
artikel 15 lid 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden zoals deze zijn  
vermeld in het ledenregister onder vermelding van de te behandelen onderwerpen op een termijn  
van ten minste zeven dagen.  

 

Toegang en stemrecht.

Artikel 17.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet zijn geschorst. Een geschorst lid
  heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd
  daarover het woord te voeren.
2. Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de
  vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Een lid kan een ander
  stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem met dien
  verstande dat een lid ten hoogste voor een ander lid als gevolmachtigde kan optreden.

 

Voorzitterschap.
Artikel 18.

De algemene vergaderingen worden geleid door een lid van het bestuur. Wordt op deze wijze niet in
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

 

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 19.

1. De algemene vergadering besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter van de algemene vergadering een
  schriftelijke stemming gewenst acht dan wel een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming
  verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
  met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene

vergadering.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 20.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement  
mag niet in strijd zijn met de wet noch de statuten.  

 

Statutenwijziging.

Artikel 21.

1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts door een algemene vergadering worden genomen,
  welke daartoe speciaal is opgeroepen met mededeling dat een statutenwijziging zal worden
  voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid
  van ten minste twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen.
2. Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de
  vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
  opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
  dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
  doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

 

Ontbinding.
Artikel 22.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde
  in lid 1 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
  Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden aangewezen.
2. Voorzover de algemene vergadering geen andere vereffenaars benoemt treden de bestuurders
  als zodanig op ter vereffening van het vermogen van de vereniging.
3. De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen is
  overgebleven gelijkelijk over aan de leden. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
  bestemming aan het overschot worden gegeven.
4. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende
  tien jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder.

 

Slotverklaring.
De comparant verklaarde tenslotte:
Voor de eerste maal worden tot bestuurders benoemd:

1. de volmachtgever onder b 1 genoemd, de heer J.P. Hoekstra;
2. de comparant, mevrouw L.W. Goedvree;
3. de volmachtgever onder b 2 genoemd, mevrouw T.A. Ax,

van wie de sub 1 tot en met 3 genoemden de functies zullen bekleden van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparant zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.